Qui som?

Som un grup (petit, de moment) de persones del poble que volem estudiar, debatre i proposar solucions als reptes que afronta el nostre món i, en concret, la nostra vila.

Per fer-ho compartim i partim dels següents principis i reflexions de l’entitat Ecologistes en Acció.

1. Gaudir d’un medi ambient en condicions òptimes és un dret reconegut universalment, però que es nega a diari a la majoria d’éssers humans, sigui al Nord com al Sud. Cal que aquest dret es faci realment efectiu al conjunt de la Humanitat, per permetre el seu benestar social i econòmic, satisfer les seves demandes lúdiques, culturals i psicològiques, i assegurar la mateixa qualitat de vida a les generacions futures. Un medi ambient sa i divers és una necessitat social de primer ordre, que ha de conformar qualsevol política de desenvolupament.

L’economia no pot continuar per més temps girant l’esquena als impactes sobre el medi ambient i l’escassetat dels sistemes naturals. En lloc de la constant multiplicació dels valors mercantils necessitem una nova economia que sigui conscient de la seva base ecològica, fonamentada en altres paràmetres i indicadors materials com l’energia, l’entropia, la qualitat i varietat de recursos, el desenvolupament humà i la satisfacció equitativa de necessitats. Una economia que superi l’obsessió pel creixement sense límits en un món de recursos i necessitats finites. Al servei de les persones i el medi ambient, en lloc de posar les persones i el medi ambient al servei de l’economia.

L’ actual economia mercantilista no pren en consideració la majoria de costos ambientals i socials ocults, que van més enllà del medi ambient i de les generacions futures. Per això els preus transmeten un missatge enganyós, que no mostra tota la veritat. Per a orientar l’economia cap a la sostenibilitat i l’equitativitat cal canviar en profunditat el seu marc regulador, mitjançant tots els instruments normatius, fiscals i culturals que tenim a l’abast.

2- Per oposició al model de desenvolupament imperant, que es basa en l’explotació abusiva i ilimitada dels recursos naturals, defensem un desenvolupament humà respectuós amb la naturalesa, en el marc del qual l’aprofitament i l’explotació racional d’aquests recursos siguin una garantia per a la seva conservació i benestar. En conseqüència, refusem tant el sistema de producció capitalista com el d’aquells països autoanomenats “socialistes”, així com qualsevol fórmula socioeconòmica que té les seves arrels anclades en el productivisme. Ens oposem al model de societat consumista, perquè a més de representar una incidència negativa pel medi ambient com a conseqüència de l’explotació indiscriminada de recursos i la generació ilimitada de residus, també imposa unes pautes socials alienadores que soscaven la lliure elecció dels ciutadans i les ciutadanes. Donem suport a l’autogestió econòmica i l’autoabastiment local dels recursos, perquè els costos ambientals que se’n deriven són significativament menors.

3. Per tal d’atallar la degradació de paisatges i ecosistemes, tant marítims com terrestres, necessitem una nova ordenació del territori que ha de convertir els espais naturals en un vertader sistema, connectat mitjançant corredors verds amb el mosaic agropecuari i forestal. Aquest sistema d’espais lliures haurà de donar forma i posar límit a l’ocupació del sòl per les infrestructures, les àrees urbanes i les zones industrials. Només així és possible garantizar la conservació del medi natural, racionalitzar-ne l’ús, evitar el deteriorament dels sòls i la desertització. Cal, doncs, impulsar un aprofitament racional dels diversos recursos del territori segons les necessitats que la societat genera, i sense que això representi una pèrdua de la qualitat de vida de la població i de la identitat de les perones amb el seu entorn.

Refusem la creació d’enclaus o “illes de naturalesa” com un element fonamental d’una política proteccionista, perquè fa oblidar l’ordenació dels recursos naturals en la resta del territori. Creiem que és imprescindible la conservació de la diversitat biològica, sotmesa a una greu crisi en tot el Planeta, que es traduex en la progressiva extinció d’espècies de flora i fauna i en la desaparició de les masses forestals més importants, cosa que suposa una pèrdua incalculable de patrimoni genètic i de recursos aprofitables, a la vegada que sotmet els diversos ecosistemes sota els imperatius d’un desequilibri permanent.

4.- Per posar fi a la creixent contaminació de les aigües marines i continentals, de l’atmosfera, dels sòls i dels aliments, amb els perills que tot això implica per a la salut humana, advoquem per una tecnologia industrial alternativa que posi en marxa models de producció nets, no generadors de substàncies tòxiques, que evitin des d’un principi la generació de residus i abocaments contaminants, i que converteixi els subproductes d’una indústria en recursos per a una altra. El nou model d’ecologia industrial ha de tancar els cicles de materials, substituint l’actual cadena linial que converteix recursos en residus. La reducció de residus des del seu origen mitjançant el canvi de productes i processos, i la reutilització d’objectes allargant la seva vida útil, han de precedir al reciclat de materials. El foment de la indústria del reciclatge esdevé, no obstant, indispensable, pels seus avantatges sobre l’ocupació i l’estalvi de recursos. Considerem com a insuficients les mesures paliatives de “cul de canonada”, com les depuradores. I refusem enèrgicament el desenvolupament de tecnologies finalistes de tractament com la incineració, que només traslladen el problema de lloc i de mitjà, augmentant els riscos per a la salut de les persones i el medi ambient, al mateix temps que fomenten una política de generació continuada de residus. A més del reciclatge hem de potenciar la inertització del rebuig per reduir el màxim els abocadors

5.- Ens declarem contra l’ús d’energia nuclear per a generar electricitat, donats els perills que suposa per a tota forma de vida, la generació de residus radioactius i la proliferació d’armes nuclears. També refusem la indústria nuclear perquè fomenta un model de societat militaritzada i monopolista, incompatible amb els objectius d’autogestió i desarmament que defensem. Propugnem un model energètic alternatiu més descentralitzat, basat en l’estalvi i l’ús eficient de les energies netes renovables.

6.- Trobem inacceptable l’actual ordre econòmic internacional, que condemna a la misèria als pobles del Tercer Món i els manté en la dependència econòmica, tecnològica i política dels països desenvolupats. Alertem del gran perill que representa per a la Humanitat les diferències cada dia més accentuades entre el Nord i el Sud, que es tradueixen en problemes nefastos i vergonyosos per a la civilització humana i el seu medi ambient, com la fam, la superpoblació, les migracions forçades i les guerres. Denunciem, així mateix, els intents d’ocultació de les contradiccions intrínseques del capitalisme que desplaça indústries contaminants i residus als països pobres, explotant els seus recursos naturals i humans i impedint formes d’ecodesenvolupament adequades a les seves necessitats. Ens solidaritzem amb tots els pobles del món, amb el seu dret a l’autodeterminació, i advoquem per l’acabament de qualsevol colonialisme econòmic, cultural i polític que han tingut conseqüències tan greus fins ara. Defensem el dret a la diversitat de les cultures autòctones i de les seves formes de vida. Propiciem una actuació global de tots els pobles del món en la defensa del medi ambient que compartim.

Aplaudim iniciatives que contribueixin a l’autogestió de tots els pobles del món, per tal que puguin dibuixar els seus sistemes socioeconòmics de manera sobirana. En aquest sentit, recolzem les empreses d’economia solidària que tenen per objectiu la construcció del benestar de comunitats locals de països del Sud, com ara les que participen en el Comerç Just.

7.- Proposem un model de democràcia real, en el qual la participació ciutadana es converteixi en l’eix vertebrador de les relacions entre l’administració i la ciutadania, amb la màxima descentralització en tot tipus de fòrums, respectant les decisions i els interessos globals. Això passa per un refús de l’acumulació de poder i els totalitarismes polítics. Advoquem pel foment de l’associacionisme lliure i independent, i considerem que l’experimentació de les idees alternatives és una garantia per a la recerca de noves iniciatives de progrés. Proclamem el dret de la ciutadania a accedir a la més vasta i lliure informació, imprescindible per a la presa de decisions democràtiques, i que l’associonisme i la voluntat popular pugui intervindre a les decisions dels projectes de ciutat. Denunciem la tergiversació de la realitat en els mitjans de comunicació, dominats per l’estat i els grans grups econòmics. Ens oposem a l’existència d’informació secreta o reservada a l’administració i a les empreses. Donem suport als mitjans alternatius d’expresssió.

8.- Prenent en consideració l’existència d’exèrcits i blocs militars com una forma irracional de resolució de conflictes, ens declarem pacifistes i ens oposem a la militarització de la societat, a l’aplicació de la ciència i la tècnica per a usos militars, a l’existència de blocs militars que posen en constant perill la pau mundial. Denunciem l’impacte social i ambiental de la indústria militar i el comerç d’armes i, particularment, el de les proves nuclears. Refusem les lleis que imposen l’exercici obligatori del servei militar, i donem suport als movimients d’insubmissió i objecció de consciència.

Una societat justa i en pau amb la Naturalesa ha d’estimular la cooperació en la diversitat i la resolució pacífica dels conflictes. La pau, la no violència i la solidaritat són instruments indispensables per fer front als greus problemes socioambientals del nostre temps, evitant qualsevol tipus de xenofòbia, intolerància i racisme.

9.- La relació dels éssers humans amb la Naturalesa depèn del treball. Una societat ecològicament sostenible ha de fer del treball una activitat lliure i participativa, que no exploti ni alieni. Refusem la lògica econòmica capitalista que mercantilitza el treball i el converteix en una cosa alienant i, juntament amb els altres béns de la naturalesa, en un recurs d’usar i tirar.

Per això reclamem per a tothom una feina digna i lliure d’explotació, que contribueixi a realitzar les seves aspiracions individuals i col.lectives. Una educació integral i multidisciplinar, que faci conscient a l’individu de la seva posició en la naturalesa i la societat, que no reprodueixi els actuals esquemes socials discriminatoris i competitius. Una cultura lliure i objectiva a l’abast de tots i de totes, encaminada a valorar i protegir el patrimoni natural, històric i artístic de la humanitat. Propugnem, en definitiva, una justícia social efectiva, i un desenvolupament legislatiu que garantitzi els drets econòmics i socials, perquè siguin realment cobertes les necessitats bàsiques de totes les persones.

Propugnem la distribució equitativa del treball i la renda, i el desenvolupament del temps lliure per a tothom.

10.- Manifestem la nostra solidaritat amb tots els moviments que lluiten contra la discriminació, ja sigui per raons de sexe, opció sexual, aspecte racial, classe, edat, capacitat, religió, nacionalitat o qualsevol altra diferència.

L’opressió més extesa en totes les societats és la que sofreixen les dones. També són dones les que tenen al seu càrrec el manteniment de la majoria de la Humanitat, i donen vida a l’ecologisme dels pobres de la Terra. Tant al Nord com al Sud volem una societat emancipada, en la qual les dones i els homes tinguin el ple domini dels seus cossos, del seu temps i de la seva persona, on la sexualitat sigui una forma de comunicació lliure i plaent i on la cultura es feminitzi i s’enriqueixi, fent universals els valors de l’atenció als altres, de l’emoció i la mesura, de la cooperació i el refús de jerarquies.

En la nostra organització treballarem perquè existeixi el clima de confiança i suport mutus necessaris per aconseguir la màxima emancipació horitzontal de dones i homes.

11.- Rebutgem els usos irresponsables de la ciència (per explotar unes persones en benefici d’altres) i els coneixements humans. Considerem que la recerca en qualsevol àmbit és una activitat que permet satisfer el desig de descoberta de l’ésser humà, i que per tant ha de ser permesa i potenciada. Creiem que els coneixements científics són patrimoni de la humanitat, que han de ser usats per a millorar el benestar de tots els habitants del planeta, i que cap empresa o persona no té dret a monopolitzar-los ni a fer-ne un mal ús per satisfer els seus interessos individuals.

En particular, ens oposem a l’aplicació comercial de l’enginyeria genètica a l’agricultura, l’alimentació, la indústria farmacèutica i cosmètica, etc., així com a la confusió volgudament estesa entre la enginyeria genètica i la saviesa biotecnologica en sentit tradicional. Perquè és innecessària, perquè és perillosa per a la salut i el medi ambient, i perquè reforça o agreuja la construcció d’un model socioeconòmic en el qual l’alimentació de totes les persones del món estaria a les mans d’unes poques empreses que actuarien sense cap tipus de control públic, amb les implicacions militars que això té. Per contra, defensem la sobirania alimentària de tots els pobles i la biodiversitat com a mecanisme natural que proporciona l’equilibri ecològic necessari i suficient per alimentar tota la població mundial. Denunciem l’explotació d’uns pobles per part d’uns altres i la mala distribució dels recursos alimentaris com a causes de la fam al món, i ens comprometem a contribuir a que puguin desenvolupar-se sistemes agroalimentaris autònoms i respectuosos amb el medi en el nostre entorn.

12.- L’ecologisme, com a forma global de respecte cap a la Natura i el medi ambient, a més de defensar la conservació de les espècies com a garantia d’equilibri dels ecosistemes, ha de ser sensible i defensar a tots els animals, tant individual com col·lectivament.

Considerem que la defensa de la no-violència ha d’incloure a milions d’éssers vius amb una elevada capacitat de sofriment. Por això, refusem l’antropocentrisme com a forma d’entendre la nostra relació amb els animals, i propugnem un canvi d’actitud decidit i gradual que vagi acabant amb les innumerables formes d’explotació animal existents.

Defensem l’aplicació efectiva de la Declaració Universal dels Drets de l’Animal aprovada per la UNESCO y la ONU.

A %d bloguers els agrada això: